Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy naszego serwisu internetowego mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności.

Mając na względnie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako RODO) w celu zapewnienia przez nas bezpieczeństwa danych osobowych przyjęta zostaje niniejsza Polityka Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwis. Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego (dalej jako Użytkownik).

Niniejsza polityka nie obejmuje kwestii przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych. W kwestiach przetwarzania danych osobowych w tym zakresie należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. Rekrutacji dostępną w serwisie.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Altaiva Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326038, numer NIP: 7272738835, (dalej jako Administrator).

Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@k2.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem siedziby spółki.

II. PODSTAWA PRZETWARZANIA I ZAKRES DANYCH

Zakres danych, jakie przetwarzamy, zależy od tego, jakie informacje nam podasz oraz od wybranej przez Ciebie formy kontaktu z nami oraz od tego, jakie informacje są niezbędne w związku z naszą relacją – obejmuje on przede wszystkim zawartość naszej korespondencji/komunikacji. Są to w szczególności: dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko; numer telefonu, adres e-mail. Powyższe informacje pozyskujemy więc bezpośrednio od Ciebie. Powyższe informacje przetwarzamy w celu udzielenia Ci odpowiedzi na zapytania, usprawniania naszej komunikacji, a także w celu marketingu naszych usług. Podstawa prawna dla tych działań zależy od kontekstu komunikacji. Jeśli są to ogólne zapytania lub rozmowy, podstawą będzie nasz „prawnie uzasadniony interes” jako administratora (wynika z celów wskazanych powyżej; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Natomiast jeśli zapytanie zmierza do zawarcia umowy lub pozostaje w związku z umową już zawartą, podstawą prawną będzie „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” lub niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Udostępniając niniejszą stronę internetową świadczymy na Twoją rzecz usługę drogą elektroniczną. Usługa ta jest nieodpłatna i polega na wyświetleniu zawartości strony oraz umożliwieniu korzystania z jej funkcjonalności. Dane, które przetwarzamy w związku z powyższym przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności wyświetlenia jej zwartości, utrzymania sesji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej wskazanym przypadku jest konieczność wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

III. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika
Administrator pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika, poprzez: korzystania przez Użytkownika z usług i produktów oferowanych przez Administratora lub kontaktowania się Użytkownika z Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe pozyskane z innych źródeł
Administrator pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł, niż bezpośrednio od Użytkownika, tj.: poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Administratora za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz otrzymywaniu raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu Użytkownika,

IV. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH – CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Administratora. Zatem poszczególne cele przetwarzania danych Użytkownika mogą różnić się w zależności od tego, jaki produkt czy usługę wybiera Użytkownik i jak z niej korzysta.

Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na jego skargi.

Poprawienie usług (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji oraz możliwości, zgromadzenia większej liczby odbiorców oraz pomagania w nawiązywaniu kontaktów i znajdowaniu możliwości biznesowych. Dane osobowe dotyczące Użytkowników wykorzystywane są również przez Administratora w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w celu stałego poprawiania serwisu

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie:

 1. - odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, którzy są zobowiązani do ich zachowania w tajemnicy oraz niewykorzystywania w celach innych niż te, dla których spółka uzyskała dane;
 2. - podmioty, które wspierają nas w świadczeniu usług, w tym na podstawie odpowiednich umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania,
 3. - odbiorcami danych mogą być także spółki z grupy kapitałowej Altavia.

Wszystkie te podmioty mają dostęp tylko do tych informacji, które są im niezbędne do wykonania określonych działań.

Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, który go dotyczy.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której dotyczące go dane osobowe zostały upublicznione przez Administratora.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.
Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych:

 1. w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 2. wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,
 3. w uzasadnionym celu Administratora.

Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat, istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.

Prawo wniesienia skargi
Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce skargę można skierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Użytkownikom coraz doskonalsze funkcjonalności serwisu oraz bardziej dopasowane reklamy. Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Informacje zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnoście stosowanych przez Administratora technologii dostępne są w Polityce cookies dostępnej na serwisie.

VIII. INNE WAŻNE INFORMACJE

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników może się różnić ze względu na to, że w stosunku do danych osobowych różnych Użytkowników mogą zostać określone inne cele przetwarzania tych danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 1. w przypadku celów analitycznych i statystycznych – przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skuteczną realizacją i rozwojem serwisu;
 2. w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
 3. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do rozliczeń z tytułu realizowanych usług;
 4. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – przez okres istnienia relacji gospodarczej z Użytkownikiem, chyba że wcześniej Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Administratora, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do bazy danych ma jedynie Administrator.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Zmiany polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej istotnej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszoną na stronie internetowej lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności.

Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.

Pocztą email: iod@k2.pl
Pocztą tradycyjną pod adresem siedziby spółki.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności